Page:Sibu Congkan1615-黃宗羲-南雷集-8-6.djvu/91

此页尚未校对


化微妙唯深于理者能識之吾與季通言而不厭也故元

定之書人皆敬信陳澔之禮記集說陳櫟之禮記解吳艸

廬曰二陳君之說禮無可疵矣故後皆列之學宮自蕺山

先師夢奠之後大儒不作世莫之宗塲屋放言小智大𭶑

相煽以自高但有講章而無經術𠑽宗之學誰爲流别余

雖嘆賞而人亦莫之信也𠑽宗爲人剛毅見有不可者義

形于色其嗜義若饑渴張蒼水死國難棄骨荒郊𠑽宗葬

之南屏使余誌之春秋野祭葢不異西臺之哭焉父友陸

文虎甬中所稱陸萬是也文虎無後兩世之䘮皆在淺土

𠑽宗葬其六棺凡所爲皆類此不以力絀隻輪而自阻也

崇禎癸酉六月六日其生也康熙癸亥七月二十六日其

卒也娶陸氏子一人諸生經能世其學𠑽宗之卒余許銘