Page:Sibu Congkan1624-錢謙益-牧齋初學集-32-01.djvu/112

此页尚未校对


牧齋初學集卷第一

 還朝詩集上泰昌元年九月盡一年

  九月初二日奉

神宗顯皇帝遺詔於京口成服哭臨㳟賦挽詞

  四首

竹符頒郡國玉几罷音徽率土悲風動敷天泣

露晞淸霜明祕器紅葉掩容衣慟哭江城暮秋

笳起落暉

  其二

太姙胎而敎甘盤學後臣指江陵張相營齋嘗念母