Page:Sibu Congkan1624-錢謙益-牧齋初學集-32-01.djvu/96

此页尚未校对


  題胡白叔六言詩 書吳太雍文

 第八十七卷 奏疏 議

  己巳勘明謝恩疏 丁丑就繫訟𡨚疏

  剖明科塲始末疏 戊寅放歸謝恩疏

  辛巳遵㫖回話疏 輸丁議

  編審議      優免議

  調用鄭帥議

 第八十八卷 制科一

  萬曆庚戌廷試策一道

 第八十九卷 制科二