Page:Sibu Congkan1631-錢謙益-牧齋初學集-32-08.djvu/3

此页尚未校对


甘州山寺有趙王者憐國公老且孤贈以回回

女子延祐七年四月十六日夜生一男子明宗

適自北方來早行見寺上龍文五采氣訪之乃

國公所居也問之曰子室中有異寶乎對曰無

有今早五更產一男子明宗大喜因求爲子幷

其母載以歸卽庚申帝也帝以庚申爲號者記

者之微詞公羊子所謂習其讀而問其傳也以

元史及諸書詳考之宋幼主降封瀛國世祖夢

金龍舒爪纏殿柱明日瀛國來朝立所夢柱下

世祖欲除之瀛國遂乞從釋號合尊太師往西