Page:Sibu Congkan1631-錢謙益-牧齋初學集-32-08.djvu/34

此页尚未校对


萬曆二十年倭酋平秀吉遣將躪朝鮮 天子

念屬國殘破國王亡走求内徙興師往援命兵

部侍郞宋應昌爲經略武庫郞劉黃裳職方主

事袁黃贊畫職方訪求奇士得山隂人馮仲纓

吳縣人金相羅致幕下十月抵山海而倭先鋒

行長兵巳渡大同江繞出平壤西界石司馬所

遣辯士沈惟敬三入倭營得其要領行長許撤

兵議封貢遣部下小西飛彈守藤原如意從惟

敬見大將軍李如松問大閣入朝班次云何大

閣者倭僞王關白平秀吉也如松厚勞遣之約