Page:Sibu Congkan1634-錢謙益-牧齋初學集-32-11.djvu/116

此页尚未校对


萬曆庚申十月十七日余兄侍御史汝瞻八十

之誕辰也汝瞻之誕以十月而稱觴上壽先期

至者嗔闐閭左頌禱之文金相玉軸銜錯壁閒

余欲爲汝瞻壽而懼未有以當也雖然汝瞻余

宗老也而又修明譜牒習于錢氏之故請徵吾

錢之故以壽汝瞻錢氏之有聲文苑若文禧之

試學士院以笏起草若希白之試崇政殿日未

中而就世皆艶稱之汝瞻爲諸生卽以文藻擅

江左其在西臺衡文齊楚士子至今傳寫奉爲

科條斯可書也錢氏之以吏治著者代不乏人