Page:Sibu Congkan1634-錢謙益-牧齋初學集-32-11.djvu/18

此页尚未校对


歎息於古今之謀人者推而明之可以爲用人

論相之炯鑑是舉也有關於天下國家之大故

是用謹而書之非徒以爲公賀而已也崇禎十

六年正月吉日

  贈錦衣吳公進秩一品序

崇禎十年錦衣山隂吳公荷 上特簡以都指

揮使掌衞事受事未半載以公廉勤愼𭰹當

上心進秩一品 上愼惜名器獨於公則朝上

而夕報可誠重之也天啓中逆奄用事用其私

人許顯純掌詔獄而公適爲之副羣小搆大獄