Page:Sibu Congkan1634-錢謙益-牧齋初學集-32-11.djvu/86

此页尚未校对


牧齋初學集卷第三十六

 序九

  壽福淸公六十序

閣師少保臺山葉公以萬曆戊午壽六十舉初

度之觴記曰六十始壽公輔政八年而後歸歸

五年而始壽徐步賜金之橋燕游福廬之山袞

衣達屨角巾布袍道路聚觀指目以謂神仙宰

相幷爲一人而公亦忻然顧笑計其焦勞拮据

八年于黃閣之中猶噩夢之在宿昔也嗟夫人

知公今日之樂而不知公之有今日則甚難也