Page:Sibu Congkan1635-錢謙益-牧齋初學集-32-12.djvu/133

此页尚未校对


其盛顧不休與文定序石田之詩擬于唐之陸

魯望魯望當唐之末造爲盧擕李蔚所薦辟未

就而卒比於皮襲美蓋慬而得免視石田生本

朝全盛之時稱大隱躋大耋者何可同日語哉

讀兩公之詩而論其世不能不爲魯望惜亦不

能不爲石田幸也攬筆而爲之序回翔卷帙閒

蓋不勝其愾嘆云爾崇禎甲申春月虞山錢謙

益謹序

  歸文休七十序

余與嘉定李長蘅游因以交長蘅之友新安程