Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/113

此页尚未校对


服先疇可以作忠使天下士大夫衆著于復田

之義視朝廷之軍師國邑咸如祭器之不可粥

墳墓之不可去則祖宗之土宇版章可復而流

亡潰敗之禍其少止乎田之復鄭氏一家之事

可以無書而復田於今日當名都大邑棄師失

守恬不知戒之時其亦以有警也不可以不書

乃爲之書是年崇禎十六年癸未也

  虎丘雲巖寺重修大殿記

崇禎二年十一月虎丘雲巖寺災大雄寶殿萬

佛閣觀音閣方丈樓觀一夕而燬山林焦枯神