Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/28

此页尚未校对


與盛德而巳登斯閣也其可以慨然而囗思巳

矣昔張無盡游瑯琊寺作四賢堂詩仰二曾王

歐之風流欲招東坡作客以配六一今觀於馮

公父子閒典刑人物故知不外求而足也刻之

石以竢之公諱若愚字大成舉萬曆壬辰進士

崇禎十四年十月晦日虞山錢謙益記

  徐州建保我亭記

嘉興朱子夢弼司敎徐州以書述徐人之言而

來告曰戲馬臺之左南望雲龍山有亭翼然顔

曰保我徐人爲户部分司郎中韓君作也君之