Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/40

此页尚未校对


牧齋初學集卷第四十二

 記二

  重建靑蓮寺碑

高原法師昱公自蜀之蓬溪不遠數千里遣其

上首弟子眞禪遺書謙益曰縣治東南一百二

十里曰天池之山其下有靑蓮寺唐武德中玄

奘大師西踰劒閣駐錫于此池生靑蓮寺因以

萬曆九年斸地得碑知其緣起者昱也由宋

紹興以迄勝國壞成不一洪武十年起其廢于

灌莽之中蔚爲寶坊者昱之始祖趙彥淸也成