Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/52

此页尚未校对


之閒他日將從璠而老姑書是以志余之愧焉

寺建於吳赤烏其興廢載在郡志璠之興造經

始于萬曆某年天啓甲子造七佛閣於佛殿之

崇禎己巳修天寧塔凡若干級募飯僧田若

干畝寒灰奇公自楚來駐錫而崑山王在公盂

夙以宰官人道皆助璠唱緣克有終始崇禎壬

申五月嘗熟錢某爲之記

  杭州黄鶴山重建永慶寺記

杭州府治之東北六十五里有山曰黃鶴高百

餘丈與臯亭山離立而俗呼爲臯亭之黃鶴峯