Page:Sibu Congkan1636-錢謙益-牧齋初學集-32-13.djvu/62

此页尚未校对


  資慶院重修記

武林之塘棲有僧院曰資慶剏自宋建炎閒至

國朝凡再燬頽垣斷礎僅存菅𣗥中沙門圓公

居之六時禮誦與饑鼪窮鼯嘯呼應和閭右之

族知其有道也驩然相之刳朽翦薉庀材僦工

萬曆二十年茶亭成又四年禪堂成圓公曰吾

藉淨信之力以有此此之謂多矣終不能持鈴

柝飾竿牘如市賈之相求以大吾廬庶吉士胡

君休復塘棲里人也聞其風而說之爲唱導于

里中高門懸薄讙舞赴功某年大雄殿及大士