Page:Sibu Congkan1638-錢謙益-牧齋初學集-32-15.djvu/118

此页尚未校对


然長往以申明不可則止不受汙辱之義蓋公

之以古大臣自處者如此後先求去二十餘疏

皆奉 溫㫖慰留又傳諭內閣挽留者至再旣

去 上猶不欲舍公姑令給假又三年始以病

于告丁巳內計羣小方用事遂以糾拾中公是

時 上方有所重怒當事者從中下其事 上

遂不得終庇公以 神宗之神聖知公之𭰹而

爲黨人刼持卒不能自行其意此可爲嘆息者

泰昌元年敘 光宗講讀舊勞䕃一子天啓

二年以原官起用四年陞禮部尚書兼翰林院