Page:Sibu Congkan1638-錢謙益-牧齋初學集-32-15.djvu/127

此页尚未校对


尤𭰹也伏惟辛亥察事具在 定陵錄中蕉

園之稿流傳人閒者固以脱落踳駮不能備舉

其本末矣而况於一字之褒片言之貶乎又况

於二十餘年之後見聞異辭又將指歷昌之年

爲隱桓之日乎謙益舊待罪太史氏竊取書法

不隱之義作爲行状其或敢阿私所好文致出

入曲筆以欺天下後世不有人禍必有天𠛬謹

崇禎七年十月禮部右侍郞兼翰林院侍讀

學士協理詹事府事門生錢謙益狀

  奉直大夫左春坊左諭德兼翰林院𥳑討