Page:Sibu Congkan1638-錢謙益-牧齋初學集-32-15.djvu/130

此页尚未校对


札之責乎後十年予又坐黨放逐家居久之喟

然而歎曰嗟乎予於公乃今可以言後死矣其

可以巳謹按公諱昌期字當時舉萬曆癸丑

士選翰林院庶吉士丙辰授𥳑討請告歸里七

年 熹宗初補原官主湖廣省試壬戌升左春

坊左贊善冊封建德王甲子復命升左論德是

冬勒致仕又三年而有逮捕之禍丙寅四月某日

畢命于詔獄今上卽位詔贈詹事追及其二世而

䕃一子入監公之先爲嘗熟人居小山之湖橋國

初徙江隂曾祖王父及王父皆爲儒任俠修長者