Page:Sibu Congkan1639-錢謙益-牧齋初學集-32-16.djvu/137

此页尚未校对


與謝安石之採藥携伎房次律之彈琴奕碁天

下後世胥以王佐歸之豈以用不用爲軒輊與

公固巳觀化而去視身後之名亦一箸耳而余

之所以論公者如此公卒於萬曆乙巳十月廿

二日享年五十有八子三人𩦸子鵷雛去邪葬

公於西溪之梅塢公所樂游欲携家地也余與

鵷雛好而𩦸子之子文昌游於吾門公殁後三

十八年文昌奉其父所述行状來請銘銘曰

公嘗夢游金膏水碧宛委之山摽峯置嶺錯落

周阹朱門雙鍰銖衣委珮旌幢導迎藹藹仙官