Page:Sibu Congkan1640-錢謙益-牧齋初學集-32-17.djvu/12

此页尚未校对


未嘗不聞其風而感讀其書而思望其室廬而

低徊不能置也嗚呼此吾所謂有所以爲公者

也公生平學問躬行實踐信心爲巳感民彞痛

國是是是非非如風檣弦矢觸而必發豈有意

與黨人爭勝負哉天啓中閹禍將作急流勇退

優游終老高忠憲之殉難也慷慨急難以免其

子緹騎邏卒交跡於道不少鯁避人始知公非

以智免也孔子曰吾未見剛者又曰仁者必有

勇其公之謂與公卒於崇禎二年六月十七日

享年七十有二安人華氏卒於天啓四年二月