Page:Sibu Congkan1640-錢謙益-牧齋初學集-32-17.djvu/92

此页尚未校对


舉手相謂曰猶望徐公也萬曆三十八年吾父

歿年七十九又七年吾母終年八十五吾母大

原王氏也事君姑遇子婦皆有節法吾少多四

方之交吾母𪧐膏火治具至老不勌生子男三

人大任光祿寺署丞尹任蚤死文任則吾其㓜

也今爲國子生女子嫁顧文謨孫曾孫男女若

干人將以今年十一月合葬于某地之新阡葬

宜有銘吾子辱與文任游又于辭直而不華願

有刻也謙益曰今人眎友道如糞土獨文任堅

勇自憙以交友聞于人爲難能也雖然亦其父