Page:Sibu Congkan1640-錢謙益-牧齋初學集-32-17.djvu/93

此页尚未校对


母成之也文任有友曰西安方應祥字孟旋年

四十未有子府君命文任相眡婢之宜子者以

予應祥夫人躬庀裳衣具膏沭敎誡而遣之應

祥見于府君摳衣趨隅執子弟之禮府君歿拜

夫人于堂下夫人亦䦱門見焉謙益之友于文

任久矣敢不諾而銘諸東漁公諱忱南平公諱

整府君諱可久字復貞今年實萬曆四十七年

也銘曰

徐氏先世本自伯益十望其九載在史冊東海

僑郡播遷吳中必復其始羣支海東福孫之後