Page:Sibu Congkan1641-錢謙益-牧齋初學集-32-18.djvu/38

此页尚未校对


夕無所俚賴閒託于虞初諾臯以耗磨光景陶

陶欵欵如也酒食袛飭㫖蓄庀具晨夕百須靡

不出端容十指中靈均不知其所繇辦也以是

得蕩滌情志隱居放言者十餘年崇禎甲戌

月端容卒年四十有一又七年庚辰五月靈均

亦卒年五十靈均無子以從弟之子錕爲後一

女曰昭嫁平湖馬氏撰其父母事狀使錕來請

銘余嘗讀李易安金石錄序嘆其伉儷之賢才

藻之美而惜其不能終也如靈均夫婦者其才

可以耦其窮亦可以老而天不與之壽且斬其