Page:Sibu Congkan1642-錢謙益-牧齋初學集-32-19.djvu/100

此页尚未校对


按御史上其事于朝 詔旌表其門在所居之

南翔里崇禎十三年六月初八日卒享年七十

有三十六年十一月合葬于南翔之稱字圩宜

之具書來請銘初茂材旣第入翰林太公擕孺

人母子入京乗官舫擁符傳蒼頭驛卒傳呼蠭

涌比入都門茂材病彌留矣柩車南還幼孺委

縗孺人頓踊呌號與舟船下上道路皆咨嗟流

涕自時厥後送往事居恭老慈幼握冰履霜辛

勤殫瘁凡三十六年而得旌旌二十四年而殁

孺人之爲婦也太公朝夕洗腆必洗手而薦之