Page:Sibu Congkan1642-錢謙益-牧齋初學集-32-19.djvu/36

此页尚未校对


而勉向鋡曰觀孺子于君知君之爲孺子矣吾

能爲君撫此兒君行矣君自了爲兒事耳其性

識明而知道理𩔖於古之賢明貞順者如此其

它婦德未可悉數也鋡欲以文墨自奮不就尚

廕又不幸屢困鎖院妻壹以勤儉自將帷堂

而歛猶用嫁時之衣補綴之跡斑然其生時可

知也妻以崇禎七年十二月卒年三十有一八

年二月葬于西原先夫人之墓側生男子三曰

之浩之浯之生女子三殤其二旣葬吾父命

鋡曰吾老矣過時而悲不忍志也吾門人唯錢