Page:Sibu Congkan1643-錢謙益-牧齋初學集-32-20.djvu/15

此页尚未校对


傳曰不有君子其能國乎君子之進退關于世

道之盛衰以吾師安邑曹公徵之豈不信哉萬

曆中之黨議播于庚戌而煽于辛亥二三小人

飛謀釣謗以一網盡東南西北之君子公以吏

垣掌內計佐太宰冨平孫公稍斥其渠率其黨

相與磨牙爭之久之公與冨平相繼引去公退

而班行一空萬曆末年之黨局成矣泰昌元年

公以太嘗少卿起家屢遷都察院僉都御史吏

部左侍郞未幾逆閹之難作公進而旋退而天

啓之黨禍烈矣 今上卽位召公爲左都御史