Page:Sibu Congkan1643-錢謙益-牧齋初學集-32-20.djvu/36

此页尚未校对


之君子矣公諱宗建字季侯蘇州之吳江人也

曾祖諱用吏部尚書贈太子太保謚恭肅祖諱

式舉人父諱輯符母顧氏太僕寺卿諱存仁之

女祖父皆以公贈太僕寺卿而妣皆淑人妻申

氏封淑人子男六人廷祚以䕃爲國子生廷祉

邑諸生後公卒次廷禧廷禖廷祺廷禥廷祚以

崇禎五年十二月葬公於叟 -- 臾 ?字圩之賜塋惟公

與魏公爭論故僉院王公德完遂相擊排魏描

畫其末路而公䕶惜其初節所謂相爭如虎者

也及糾鞏疏出魏公亦聞而嘆焉魏周之爭舉