Page:Sibu Congkan1643-錢謙益-牧齋初學集-32-20.djvu/65

此页尚未校对


異十歲以才筆雄里中萬曆癸卯與司馬同舉

于鄉旣歌鹿鳴動色相戒曰壯而舉如日出之

明晚而舉如燈燭之光有以自厲無相辱也累

試南宮不第除廣德州學正遷南京國子監博

士再遷南京大理寺評事久之陞南𠛬部山東

司主事改浙江司郞中内計鐫級調用遂不起

用司馬貴封都察院右僉都御史再封兵部右

侍郞以逮今官公之爲人齊莊易直明允篤誠

自其鄕舉時補衣蔬食父子徒步鄉先生鄒忠

介公曾㳟端公聞而歎曰吾江右素風不墜矣