Page:Sibu Congkan1644-錢謙益-牧齋初學集-32-21.djvu/56

此页尚未校对


牧齋初學集卷第六十七

墓表二

  南海黃夫人墓表

嗚呼是爲南海黃氏夫人之墓夫人故贈某官

吳公諱某之妻今江西道監察御史光龍之母

也萬曆某年某月某日卒于餘干其子之官寢

越某年歲在庚申御史奉 上命巡鹽淛江屬

其部民錢謙益使表夫人之墓是年 神宗

光宗相繼登假 天子初登大位以萬曆四十

八年八月朔爲泰昌元年謙益復官京師乃按