Page:Sibu Congkan1645-錢謙益-牧齋初學集-32-22.djvu/18

此页尚未校对


二七毫端塜中涌現則一

  汰如法師塔銘

賢首之宗弘於雪浪其後爲巢雨爲蒼汰皆於

吳中次補說法甁錫所至在花山中峯兩山雲

嵐交接梵唄相聞四公法門冢嫡如兩鼻孔同

出一氣但有左右耳巢雨遷謝蒼汰與余法乳

之契益𭰹而汰復以崇禎十三年十二月四日

順世而去於是蒼雪徹公作爲行略而請余銘

其塔曰汰如法師明河號高松道者揚之通州

人姓陳氏母夢道人手法華經一卷來乞食而