Page:Sibu Congkan1646-錢謙益-牧齋初學集-32-23.djvu/123

此页尚未校对


拜公墓次問公子姓告以舊事惟公明德如岳

如山我摉國史如識靣顏庶幾夙夜黽勉終古

用以報公亦念我祖嗚呼尚饗

  祭傅文恪公文

萬曆辛亥我師太常寺卿管國子監祭酒定襄

傅公卒于京師之邸舍其門人錢謙益方在苫

塊爲位而哭行心喪之禮旣免喪浮湛里門又

七年所復就班行 今天子改元之歲奉𥳑命

偕屯留暴給諫往典浙試旣蕆事始得遣一介

附給諫以入晉謙益乃洮頮焫蕭望拜稽首爲