Page:Sibu Congkan1648-錢謙益-牧齋初學集-32-25.djvu/63

此页尚未校对


緯作爲論斷名曰殷鑒錄上之於朝以備乙夜

之覽遷延屛棄書不果就奴氛益熾而余亦冉

冉老矣是編之錄其亦猶殷鑒之志乎錄始於

政和七年丁酉盡於靖康二年丁未宣政末馬

定國題酒家壁詩云蘇黃不作文章伯童蔡翻

爲社稷臣三十年來無定論到頭奸黨是何人

錄成點筆一過又書此詩於跋尾是冬之小至

日虞山老民錢謙益書

  記月泉吟社

月泉吟社倣鎖院試士之法以丙戍小春月望