Page:Sibu Congkan1649-錢謙益-牧齋初學集-32-26.djvu/13

此页尚未校对


憲序云無相居士未出母胎母夢異僧手寫是

經來謂母曰吾乃永明延壽宜假一室以終此

卷母夢覺已居士卽生其贊永明遺像曰我與

導師有宿因忽悟三世了如幻此文憲爲永明

再來之證也若永明之爲善繼善繼之爲文憲

陛之言將安據耶文憲序讃載其門人李耑鄭

淵所刻濳溪後集中蓋文憲未入 國朝之作

而善繼寫經始於至正二十五年乙巳成於次

年丙午文憲生於元至大庚戍計是時五十有

七年矣序云今逢勝因頓憶前事文憲殆親見