Page:Sibu Congkan1653-錢謙益-牧齋初學集-32-30.djvu/61

此页尚未校对


 至正二十七年爲吳元年實丁未也

壬辰二月亂兵焚皇覺寺 上無所避難甚憂

之乃禱於神云云

 從實録則 太祖憂亂避兵禱于伽藍神固

守旬月而後有相招迫脅之事以 皇陵碑

及 御製文集考之則先有相招迫脅之事

 而後禱于神也宋太祖微時被酒入南京高

辛廟香案有竹柸筊因取以占其名位以一

俯一仰爲聖筊自小較以上至節度使皆不

叶忽曰過是則爲天子乎一擲而得晏元獻