Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/29

此页尚未校对


 臺自當與舊内相近其後改卜大内居都城

 左偏一隅不應預建省府及臺於宮之兩傍

 夫 上爲吳王居舊内則省府當近舊内及

 旣卽大位改築新宮則省府當近大内此不

 待辨而明者洪武京城官署圖宗人府五部

 在承天門外御街之東五府太常寺在承天

 門外御街之西志刻於洪武二十八年 上

 詔禮曹繪圖鋟梓以今之五部五府推之則

 昔之省府其不與大内相遠亦明矣苐未知

 卽此地否耶俟詳考之