Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/59

此页尚未校对


 而實錄援引以爲 上對羣臣曲赦仲亨之

 語則不啻背馳矣國史之多誤如此

 一太師妻朱氏招云洪武十二年十月聽得

 李六十卽李和太師說我有得多少人和湯

 大夫處借些人太師自去請湯大夫前𠫊飮

 酒太師說你的軍借三百名與我打柴湯大

 夫說 上位的軍不是我的軍我如何敢借

 與你酒散太師對李六十說 上位氣數大

 便借得軍也無軍器且慢慢理會此招與實錄相合

 一太師妻樊氏招云洪武十一年六月太師