Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/67

此页尚未校对


 謂雜出於家奴婦女之口雖經𠛬部條示而

 詔書皆未之及者也三錄所載未可更僕數

 姑存其梗槩

 一太師儀仗户周文通招云洪武十六年

 月初五日太師坐前廳叫火者家人小厮都

 來聽我發放巳前事務不成了你毎大小休

 要出去唱言如今暗行人多我好時小厮每

 都好不好時都不好出外小心在家勤謹休

 要說閑話小厮毎都起去

 盧仲謙招云洪武二十一年仲謙到定遠㸔