Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/78

此页尚未校对


牧齋初學集卷第一百五

太祖實錄辨證五

洪武十三年九月永嘉侯朱亮祖病卒

 實錄記亮祖之殁以爲病卒而 高皇帝壙

 志則曰朕怒而鞭之父子俱亡亮祖父子之

 死 高皇帝未嘗諱也實錄云 上親製壙

 志仍以侯禮賜葬後有讀御製文集者則可

 考而知之矣亦所謂諱而不没其實者與亮

 祖在鎭不法爲道同所論列 上雖怒之亦

 但知其爲胡惟庸所使擅專貪取而巳二十