Page:Sibu Congkan1654-錢謙益-牧齋初學集-32-31.djvu/95

此页尚未校对


 侯唐勝宗招云今蒙提問胡黨情節從實開

 招于後又載平凉侯費聚全招則勝宗與亨

 等俱下獄卽訊明矣又延安家人汪成招云

 洪武二十三年正月延安侯往黃平公幹差

 成往蘇州閏四月成到黃平回話回還彼時

 胡黨事正發恐本官家被人招出藏匿江寧

 縣舊識人吕二家本人同高里長赴官首告

 送問按實錄二十三年正月勝宗討平貴州

 平越苗蠻卽命同鳳翔侯往黃平等處屯田

 練兵與汪成招相合汪成自黃平還卽恐胡