Page:Sibu Congkan1655-錢謙益-牧齋初學集-32-32.djvu/23

此页尚未校对


 效忠於興復祿山撫膺曰吾不得天下矣肅

 宗卽位惡琯貶之用其諸子統師然皆不出

 京師遙制而巳廣德初宗藩削弱藩鎭不臣

 公追歎朝廷不用琯議失强幹弱支之義而

 有事則倉卒以親賢授鉞也丹桂言王室靑

 梧喻宗藩也卑宮制詔卽天寶十五載七月

 丁卯制置天下之詔也謂其分封諸王如禹

 之與子故以卑宮言之壯逰詩禹功亦命子

 此其證也落句言不依古封建而欲坐聽簫

 韶不可得也公之冒死救琯豈獨以交友之