Page:Sibu Congkan1659-錢謙益-牧齋有學集-12-04.djvu/5

此頁尚未校對


  汲古閣毛氏新刻十七史序

崇禎庚辰之歲毛氏重鐫十三經余爲其序越十有

七年歲在丙申十七史告成子晉復請余序客有問

於余曰汲古之刻先經而後史何也余曰經猶權也

史則衡之有輕重也經猶度也史則尺之有長短也

古者六經之學專門名家各守師說聖賢之微言大

義綱舉目張肌劈理解權衡尺度鑿鑿乎指定於胸

中肰後出而從事於史三才之高下百世之往復分

齊其輕重長短取裁於吾之權度累黍杪忽罄無不

宜而後可以明體適用爲通天地人之大儒有人曰