Page:Sibu Congkan1662-錢謙益-牧齋有學集-12-07.djvu/138

此页尚未校对


牧齋有學集卷二十九

 墓誌銘

  福建道監察御史贈通議大夫太僕寺卿謚忠

  毅李公墓誌銘

公諱應昇字仲達常州江陰人也舉萬曆丙辰科進

士𨕖江西南康府推官徴拜福建道監察御史天啓

乙丑逆閹魏忠賢矯㫖削籍爲民明年丙寅矯㫖逮

繫考死詔獄閏六月之初三日也年三十有四崇禎

元年孤遜之上章訟𡨚詔復官贈太僕寺卿予祭葬

給三代誥命蔭子入國學弘光元年遜之疏請補謚