Page:Sibu Congkan1662-錢謙益-牧齋有學集-12-07.djvu/145

此页尚未校对


江陰家焉入國朝世爲儒祖果父鵬翀母孫氏娶錢

氏余宗女也生一子卽遜之公家世孝友奉父訓如

師保將之官父戒之曰我力耕有餘貲舂糧釀黍歲

時餉汝汝但飮彭蠡一杯水耳及就逮拊背慰勉曰

行矣國有忠臣我有孝子矣公旣沒淑人奉養尊章

庀治䘮葬撫九歲孤遜之嶄肰强立人謂忠臣之室

有女宗焉弘光乙酉後公二十五年卒又十三年丁

酉遜之乃卜諭塋于曹莊之新阡備禮大葬奉大父

母窆主穴而公與淑人窆昭穴昭國恩成先孝也於

是整齊遺文論次年譜以許光祿譽卿之狀請銘余