Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/144

此页尚未校对


表女宗金湯末法顧不韙歟余故志夫人墓表而出


之使笄幃者流慕往生者以夫人爲導師慕夫人之


往生者以其爲妻爲婦爲母爲左劵不壞世間不背

實相季緒四依庶其在是以予言爲指歸可矣夫人


萬曆丙子九月十六日卒戊子十二月初一日享


年七十有三子三人文登由貢生官敎諭次文舉卽

少宰崇禎辛未進士由合肥令擢吏部司勲郞中今

吏部左侍郞次文升國學生孫女一人適輔國中尉


孫男女若干人葬某地之某阡銘曰

𬃷脩肅穆闕狄光華現女人身命婦大家白毫注目