Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/82

此页尚未校对


輕舠短𡲆薄遊吳越間與名公高人沿討風雅眺覽

名勝意有所之襆被便去曹能始歎曰此道人可以

彈鋏客目之邪少授金剛于耶溪法師中年走曹溪

禮大鍳肉身承事憨山和尚歸授記雲棲命名廣寳

法筵淸衆投跡如市名僧老衲半爲伴侶與草衣道

人爲塵外交紅牋小字頻數問遺齋廬缾拂毎雜著

懷袖間余題其小像曰猶有閒情難忘却虎丘明月

馬塍花德撡微笑而巳德撡年六十九始舉一子小

字曰四郞辟三姊也崇禎甲戌秋余與李孟芳毛子

晉偕過德撡酌酒布席命四郞出拜孟芳曰德撡意