Page:Sibu Congkan1663-錢謙益-牧齋有學集-12-08.djvu/88

此页尚未校对


疊不辨行墨間有不嗛手裂抵地兄必收拭補紉櫝

而藏之余他日亦不知爲巳作也余爲時文好刺取

内典名儒邵濂呼爲楞嚴秀才必旁及肇論淨名注

兄擊節歎曰又是方袍平叔矣其欣賞如此余通籍

久次坊局兄猶屢困鎖院十指如懸椎不能仰面于

人量衣度日其窮彌甚每重趼百里尋黃冠訪金丹

術晩從禪人學禪能終日不言夜不脇席肰皆無所

成卒以窮SKcharSKchar十餘年乃克葬其可哀也萬曆辛丑

余年二十偕兄讀書破山寺山門頽敝䕶世四王架

壞梁木爲坐余拉兄度磵穿嶺一日數過其前兄夢