Page:Sibu Congkan1664-錢謙益-牧齋有學集-12-09.djvu/159

此页尚未校对


伯守華扞賊含素歸商殉節子羽歷官蜀淛全城其

事皆鑿鑿副名寔竭頂踵報人主辟召何負于國家

哉先皇帝厭薄科目號咷博求誰能秉國成大命以

傾而議者詆讕薦舉以土龍求雨爲譏則巳誖矣人

亦有言舊國舊都望之暢然子羽棲神蓮花國土廵

𢌞藏識殆未能舍然于此余爲斯傳循念崇禎故事

若夫鳥獸之號鳴燕雀之啁噍而不能自巳也其亦

子羽之志也夫

  嘉興高氏家傳

弘光元年四月工部虞衡司主事高承埏爲其父原