Page:Sibu Congkan1664-錢謙益-牧齋有學集-12-09.djvu/82

此页尚未校对


德升環堵依然流風未沫平陵八尺猶有停車而愾

嘆者信矣夫士氣之終不銷亡而葭灰黍律不與猋

風炎火偕變熄也異度之志備矣文無累書乃伐石

而表之曰

有吳孝介改葬于玆肅揖再拜庶其企而有夫疾驅

顔厚忸怩含戴齒髮如何弗思嗚呼斯石過者式之

  芥菴道人塔前石表題辭

芥菴道人者崑山王在公孟夙也道人出宋文正公

旦後曾祖同祖國子司業祖法贈刑部主事父炳璿

德安府知府道人中萬曆甲午鄕舉歷官濟南同知