Page:Sibu Congkan1664-錢謙益-牧齋有學集-12-09.djvu/96

此页尚未校对


墓墓在虞山之陽君無子以女爲子而女又無子旣

葬其女與其夫皆穿穴墓傍他日以次祔焉

  贈太孺人趙氏墓表

贈太孺人趙氏吏部左侍郞謚文毅諱用賢之孫敘

州府知府趙隆美之子歸於封御史錢裔文湖廣道

監察御史錢岱之孫婦湖廣按察使錢時俊之婦也

孺人歸於錢生二男子二女子延宅生六齡而孺人

崇禎戊辰九月一日也年二十有八延宅舉順治

壬辰進士自行人擢江南道御史再命封父如其官

母贈太孺人出視茶馬報浚請假歸葬卜地於殿橋