Page:Sibu Congkan1666-錢謙益-牧齋有學集-12-11.djvu/61

此页尚未校对


湖南顓愚衡公作曹溪中興憨大師傳盛談靈異宿

生爲陳亞仙殁後應現爲蕭公子諸方頗疑其誕天

童木陳忞公見聞雜記云大師託生桐鄕爲顔司理

俊彦少兒三歲不語一日呼其父名曰汝我前身弟

子也司理登第授官廣州皆先知之病痘不起召魏

學使浣初至榻前執手道故嘱𢰅銘證明末後事余

讀而心訝之學使余里人也大師東游未嘗摳衣禮

足安得有執手道故之事司理屏居石門馳書往詢

其詳遂以崇禎二年七月南華僧智融本昻申報文

牒及塔記石本寄余僧牒曰二公子示現童眞于菩