Page:Sibu Congkan1667-錢謙益-牧齋有學集-12-12.djvu/15

此页尚未校对


郭象張湛之右今舍此而取河上公僞註者何也

  䟦抱朴子

抱樸子内篇二十卷宋紹興壬申歲𠜇最爲精緻其

䟦尾云舊日東京大相國寺東榮六郞家見寄居臨

安府中瓦南街東開印輸經史書籍舖今將京師舊

本抱朴子内篇校正刋行此二行五十字是一部東

京夢華錄也老人撫卷爲之流涕

  䟦本草

金源代以𢑱狄右文隔絕江右其遺書尤可貴重平

水所𠜇本草題泰和甲子下巳酉歲金章宗太和四